Skip to main content

Avoid Penalties: Register Today

Deadlines have passed for most employers. It takes just a few minutes to get started. No employer fees, easy to facilitate. Get started today.

Tiền Của Quý Vị. Tương Lai Của Quý Vị.

CHỦ LAO ĐỘNG

Quy trình đăng ký dành cho tất cả chủ lao động. Sử dụng mã truy cập của quý vị để bắt đầu tạo điều kiện cho CalSavers hoặc miễn cho doanh nghiệp của quý vị nếu quý vị đã cung cấp kế hoạch hưu trí.

NGƯỜI TIẾT KIỆM

Biến nghỉ hưu thành hiện thực với CalSavers. Bắt đầu tiết kiệm cho tương lai ngay hôm nay.

Một cách đơn giản, đáng tin cậy để tiết kiệm hưu trí

CalSavers là chương trình tiết kiệm hưu trí cho những người lao động không có phương thức tiết kiệm tiền hưu trí khi làm việc. CalSavers sẽ giúp hàng triệu người lao động tại California có cơ hội làm chủ cuộc sống trong tương lai.

Cá nhân

Savers sẽ trích một khoản từ tiền lương để chuyển vào Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân (IRA) của quý vị. Mỗi khách hàng sẽ tự quyết định mức tiền được trích ra cũng như nơi đầu tư số tiền đó.

Dễ tiếp cận

CalSavers dành cho những người lao động tại California không được đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ chương trình hưu trí, những cá nhân làm việc tự do và những cá nhân muốn tiết kiệm them tiền.

Đơn giản

Đơn vị sử dụng lao động chỉ cần thực hiện một vài thủ tục: Đăng ký đúng thời hạn, quản lý việc trích tiền tiết kiệm trong mỗi đợt trả lương và duy trì số lượng nhân viên hiện tại.

CalSavers là lựa chọn rất phù hợp vì được thiết kế dành riêng cho quý vị.

CHỦ LAO ĐỘNG

  • Bắt buộc đối với những đơn vị sử dụng lao động có trên một nhân viên.
  • Thủ tục đăng kí đơn giản và Nhanh chóng.
  • Đơn vị sử dung lao động có trách nhiệm hữu hạn.
  • Không yêu cầu nộp phí sử dụng lao động, đóng góp cho đơn vị sử dụng lao động và trách nhiệm ủy thác.
  • Đơn vị sử dung lao động cần phải đăng kí trước thời hạn bắt buộc.

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về luật tiểu bang, trạng thái tham gia bắt buộc và thời hạn bắt buộc.

Đọc thêm

NGƯỜI TIẾT KIỆM

  • Các tính năng tự động hoặc tự chọn.
  • Rút tên hoặc trở lại vào bất kỳ lúc nào.
  • Đầu tư đơn giản hóa với lệ phí thấp.
  • Tài khoản IRA linh động thuộc sở hữu của quý vị.

CalSavers có thể giúp quý vị thực hiện kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn của quý vị.

Đọc thêm

CalSavers Rất Có Hiệu Quả!

Các chủ doanh nghiệp và các tổ chức trong ngành tại California rất thích thú về CalSavers.

Zach Davis standing in Penny Ice Creamery with his arms crossed

Đó là việc đúng đắn cần làm.

- Zach Davis

Chủ sở hữu Penny Ice Creamery

Kenitra Dominguez standing in a warehouse with her co-workers

CalSavers giúp tôi an tâm vì tôi biết tập thể của mình được chăm sóc tốt.

- Kenitra Dominguez

Giám Đốc Nhân Sự & Văn Hóa, Red Bay Coffee

Christin Evens sitting next to a computer

Nó sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và thực sự là hai bên cùng có lợi đối với các doanh nghiệp nhỏ.

- Christin Evans

Đồng sở hữu, The Booksmith

 

Đọc thêm

Các cá nhân không được trả công cho lời xác nhận của mình. Lời xác nhận có thể không thể hiện trải nghiệm của các khách hàng khác.